khó khăn khi mở nhà thuốc

Lường ngay những khó khăn khi mở nhà thuốc để sớm thành công

Lường ngay những khó khăn khi mở nhà thuốc để sớm thành công

Chúng ta đều biết, việc kinh doanh đều có sự khỏi đầu không dễ dàng. Với việc mở hiệu thuốc/quầy thuốc cũng vậy. Có rất nhiều khó khăn đang chờ chúng ta đương đầu từ vấn đề tài chính, quản lý, truyền thông, nguồn hàng,... Nhưng nếu chúng ta có phương án để đối phó với những khó khăn đó, bạn sẽ sớm …